יוני

HOME WOD:
Strength: EMOM 12 min
1) 30 sec Handstand Hold
2) 10 Bent Over Row R
3) 10 Bent Over row L

Metcon: EMOM 16 min
1) 12 Push Ups
2) 24 Sit Ups
3) 36 Mountain Climbers
4) 48 Double Unders / 120 Rope Jump

Scaled: EMOM 16 min
1) 8-10 Push Ups
2) 16-20 Sit Ups
3) 30-32 Mountain Climbers
4) 80-100 Rope jump