עוריות

Metcon: EMOM 30 min
12 Hang Clean and Jerk R
12 Hang Clean and Jerk L
8 Burpees Over the Object

Scaled: EMOM 24 min
8 Hang Clean and Jerk R
8 Hang Clean and Jerk L
6 Burpees