ריטה

Skill:
Kipping Toes to bar
Advanced:
EMOM 12 min
Odd: 8-10 Toes to bar
Even: 15 Cal Row

Metcon: AMRAP 15 min
400m Run
15 Russian Swing 32\24
10 Burpee

Scaled: AMRAP 15 min
200 m Run
12 Russian Swing 16/12
8 Burpee