כשהגעת ל-3 ספרות על מסך הקלוריות

STRENGTH
Back Squat
6 x 2 @ 75%

METCON
3 Rounds For Time:
50 OHS (20/15)
5 Wall Walks

Time Cap: 17:00
Goal: 12:00

SCALED
3 Rounds For Time:
25/25 Alternating OH Lunges (with barbell or DB)
40 Shoulder Taps/5 Pike Walks (From Box)