שוברים שיאים ב 7:00 בבוקר


Strength:16 min EMOM
Odd: 8 Heavy rows
Even: 45 sec L sit hold

Metcon: 20 min AMRAP
50 Double unders
3 Rope climb
20 Push up
20 Russian swing 24/16