Partner WOD:
800m Sand bag run
70 Box jump
50 Sandbag clean 25/15
10 Rope climb
50 Sandbag clean 25/15
70 Box jump
800m Sand bag run