אופניים מהגיהינום

Strength:
Thrusters 10-10-10-10
Build to a heavy set

Metcon: For time
18-15-12-9
Thrusters 42.5/30
Russian kettlebell swing 24/16

Option B: 5 rounds for time
9 Thrusters
9 Russian kettlebell swing