שחר והאדי

Skill:
Handstand walk

Partner WOD: 20 min AMRAP
20 Push press 60/42.5
30 Box jump over
40 Burpee
*I go you go

Option 2:
Partner WOD: 20 min AMRAP
15 Push press 40/27.5
20 Box jump over
25 Burpee
*I go you go