שהד

Skill:
Kipping pull up

Advanced: 12 min EMOM
Odd: 8-12 pull up
Even: 40 sec Handstand hold

Metcon: 18 min AMRAP
20 Kettlebell swing 24/16
10 Burpee
200 m Run