דביר

HOME WOD
SMWOD: 10 Rounds For time
20 Swing
20 Thrusters
*Start every minute with 5 Burpee

Scaled: 8-10 Rounds For Time
12 Swing
12 Thrusters
*Start every minute with 3 Burpee