שי-לח ומעיין

METCON
“Kalsu”

For Time:
100 Thruster (60/42.5)

Every minute (including 0:00):
5 Burpee

Time Cap: 30:00